Bistånd

Allt sedan FFIA bildades har biståndsarbetet varit en del av vår medlemsverksamhet. Det är ett sätt att upprätthålla en levande, meningsfull kontakt och ett ömsesidigt utbyte med de länder som våra adoptivbarn kommer ifrån. Vi vet att många barn blir kvar på barnhemmen. Vi vet att de handikappade övergivna barnen är oerhört utsatta Vi vet också att många adoptivfamiljer vill kunna bidra till att öka möjligheterna för dessa barn att utvecklas och bli delaktiga i samhället på samma sätt som alla andra trots att de har ett funktionshinder.

Tara

FFIA har sedan år 2002 tre vägledande mål med biståndsverksamheten som vi arbetar efter:

  • Prioritera biståndsprojekt som håller en kvalitativ hög standard i de länder där FFIA verkar.
  • Fokusera på utsatta barn som inte kan komma ifråga för adoption och på barns rättigheter enligt barnkonventionen
  • Förvalta biståndsverksamhet på ett sätt som tillfredställer medlemmarna och som bidrar till att öka engagemanget inom föreningen i frågor som rör barns rättigheter


Biståndet bedrivs till största delen genom frivilligt arbete och varje projekt har en ansvarig projektledare.Till höger finns en förteckning över aktuella projekt och projektledare. Kontakta gärna någon av dem eller biståndssamordnare om du har funderingar kring dessa frågor, projektuppslag, vill lämna ett bidrag eller skulle vilja ställa upp som projektledare.

Vid årsmötet 2017 beslöts avsätta delar av FFIA:s fonderade medel till några projekt i barnens ursprungsländer.

Löpande projekt

Indien
Kvinnohuset Sudhantra Ahkand Jyot Foundation, Nazarets Vänner 

Kina
Healthy Feet 

Sri Lanka
Daghemmet Aruna

Nya projekt

Indien
Violence against children, sensitization program, Tamil Nadu

SPARCC, Pune, Indien  Pre-adoption och Post-adoption workshops

Kenya
LAN Kinship Program, Nairobi

Nedanstående projekt är överförda till www.barnpajorden.org

Madhur Maskaan, Asha Sadan
Tara Habiliteringscenter, Pune