Bistånd

Allt sedan FFIA bildades har biståndsarbetet varit en del av medlemsverksamheten. Det är ett sätt att upprätthålla en levande, meningsfull kontakt och ett ömsesidigt utbyte med de länder som våra adoptivbarn kommer ifrån. Vi vet att många barn blir kvar på barnhemmen. Vi vet att de handikappade övergivna barnen är oerhört utsatta Vi vet också att många adoptivfamiljer vill kunna bidra till att öka möjligheterna för dessa barn att utvecklas och bli delaktiga i samhället på samma sätt som alla andra trots att de har ett funktionshinder.

De insamlingsprojekt FFIA under senare år bedrivit avvecklas succesivt under 2018 och 2019. Några av de tidigare insamlingsprojekten har överförts till föreningen Barn på Jorden och den som önskar ge bidrag kan läsa vidare på deras hemsida.Vid årsmötet 2017 beslöts avsätta delar av FFIA:s fonderade medel till några projekt i barnens ursprungsländer (Se nedan under Nya projekt).

Tara
FFIA har sedan år 2002 tre vägledande mål med biståndsverksamheten som vi arbetar efter:

  • Prioritera biståndsprojekt som håller en kvalitativ hög standard i de länder där FFIA verkat.
  • Fokusera på utsatta barn som inte kan komma ifråga för adoption och på barns rättigheter enligt barnkonventionen.
  • Förvalta biståndsverksamhet på ett sätt som tillfredställer medlemmarna och som bidrar till att öka engagemanget inom föreningen i frågor som rör barns rättigheter

Biståndet bedrivs helt genom frivilligt arbete och varje projekt har en ansvarig projektledare.Till höger finns en förteckning över aktuella projekt och projektledare. Kontakta gärna någon av dem eller biståndssamordnare om du har funderingar kring projekten.

Tidigare och löpande projekt

Indien 

Kina

Sri Lanka

Nya projekt

Indien

Kenya

  • LAN Kinship Program, Nairobi, Kenya