Årsmöte 2018

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte

23/5 2017, kl 18.00
Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 3tr, Göteborg.


Dagordning

 1.  Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
 2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3.  Verksamhetsberättelse
 4.  Revisionsberättelse
 5.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6.  Val av styrelseordförande
 7.  Val av styrelseledamöter
 8.  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 9.  Val av valberedning (1 år)
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Arvodering och ersättning till styrelseledamöter
 12. Eventuella motioner
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande