Länder

Välkommen till FFIA:s adoptionsvärld!

Idag finns omkring 50 000 internationellt adopterade i Sverige. De har kommit till Sverige från 1950-talet och framåt och idag är ca hälften av dem vuxna. Stora adoptionsländer under åren har varit Indien, Kina, Colombia, SydKorea, Etiopien (MIA statistik). Ca 300-400 barn anländer numera per år till Sverige. 3.500 barn har förmedlats via FFIA under åren 1980-2014.  

FNs barnkonvention och Haagkonventionen
De gemensamma riktlinjerna finns i FNs barnkonvention och i Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. I Barnkonventionen heter det att barnet "för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse." Detta alternativ ska ges till barnet framför att växa upp på institution, även om det innebär att barnet får byta hemland.

För barnets bästa

Både i Sverige och i utlandet verkar berörda myndigheter för att adoptionerna sker med barnens bästa som riktmärke. Haagkonventionen bygger på ett samarbete mellan barnets ursprungsländer och mottagarländerna. I barnets hemland ska det utredas att barnet inte kan få en ny familj där innan beslut tas om internationell adoption. Mottagarlandets myndigheter är ansvariga för att barnen kommer till väl förberedda och lämpliga adoptivföräldrar. Därför är det numera obligatoriskt för dem som vill adoptera att gå en utbildning innan beslut kan fattas att de är lämpliga som adoptivfamilj. När barnet kommit till sin nya familj har myndigheterna i Sverige ansvar för att ge det särskilda behov av stöd och hjälp som barnet och adoptivföräldrarna kan ha. 

Adoptionsvärlden idag

Adoptionsvärlden förändras ständigt med anledning av politiska och sociala omständigheter både i mottagarländerna i och barnens ursprungsländer. 

Under senare år har par i västvärlden sett internationell adoption som en möjlighet till att bilda familj. Idag finns många ansökningar om adoption från länder som t ex  Frankrike, Spanien och Italien, som så sent som i början av 2000-talet bara gjorde ett fåtal internationella adoptioner.