Historik

FFIA:s samarbete med Rescue Home Asha Sadan, Bombay, Indien  

I början av 80-talet var det många barn om inte klarade sitt första levnadsår. Åtta av tio barn överlevde inte. Det förekom nästan ingen inhemsk adoption, och de enstaka fall som förekom kunde vara något barnlöst par som "smyg-adopterade"  

De flesta barnenkomfrån JuvenileCourt (JC)tillFFIA. Barnenvårdades på sjukhus, åtminstone första tiden. De här barnen var oftast hittebarn. PåAshaSadanplacerades många sådana barn men där fanns också barn som fötts där, sedan mammorna sökt skydd och bott på barnhemmet en tid för att dölja graviditeten.  

De barn som föddes påAshaSadanvar oftare relativt friska, men omden biologiska mamman haft den svårt undergraviditetstidenoch kommit till barnhemmet sent, kunde även dessa barn ha problem. Mammorna var ofta angelägna om att komma iväg efter förlossningen, tillbaka till sina familjer eller någon annan stans för att gå vidare i livet. I bästa fall kunde en mamma stanna någon månad efter förlossningen. 

Hittebarnen kom från JC. Beroende på hur och var de hittats (oftast av polisen) kunde dessa små barnha stora problem.Mångabarn  överlevde inte.AshaSadanhade inte tillräckligt med resurser för att ta hand om  dem. 

Ett annat problem var smittorisken. Om ett barn som hittats  las in på barnhemmet tillsammans med de andra barnen, var risken för smittspridning oerhört stor. Även de friska barnen fick sjukdomar av olika slag till följd av detta. Det fanns inga möjligheter till isolering av  nyinkommande barn. 

Detta var orsaken till att vi redan från JC vid denna tid fick information om sådana barn och kunde på våregenbekostnad ta dem till sjukhus. På så sätt kunde många liv räddas. - I ett senare skede kunde dessa barn ibland återvända tillAshaSadan, men vissa barn blev kvar på sjukhuset hela tiden fram till adoptionen.  

 Mrs. Korshed Aga var ordförande på Asha Sadan i början av 80-talet.   

Det var vanligt med domarbyten påHighCourt i Bombay,vilketmedförde osäkra procedurer.Man visste aldrig riktigt vilka nya papper en ny domare tänkte begäravilket gjorde väntetiden för adoptivföräldrarna orolig. 

De internationella adoptionerna förde med sig positiva förändringar,det blevmer fokusering på barnens vård,och det komdonationerochengagemang från utlandet på olika sätt.Tidigaremycketvar  det svårt med ekonomin,bidragenfrån statenvarmycket minimalaochgällde bara för de barn somvårdades på statens uppdragd.v.ssom kom från JC. De unga kvinnor som sökte hjälp direkt frånAshaSadanoch deras barn, omfattades inte av det statliga stödet. Detta finansieradesheltmed donationer. 

Trots de stora problemenvarAshaSadanändå ett av de bättre barnhemmen i Indien. 

Barnhemmetvargammalt och slitet. Engagemanget för barnen fanns tillsammans med en önskan om förbättringar. Man planeradeen ny byggnad, "childcareunit" för att kunna ge de små barnen ordentlig vård. 

Indien i övrigt vid den tiden: Många människor, även domare,varnegativa och misstänksamma mot internationella adoptioner.Många undrade över våra motiv. Emellanåtförekomenskilda domare och delstatsmyndigheter som omöjliggjorde utlandsadoptioner. Det fanns även spår avmissunnsamhet, "Varför ska de där barnen få det bättre än mina barn?" kunde man höra från domare och tjänstemän.  

Det var vanligt medfördröjningar både   domstolar, delstatsmyndigheter och passmyndighet. Vårt "längsta"adoptionsärendetog 3 åriSurat.  

1984 beslutade Surpreme Court i Indien om procedurer för internationella adoptioner (Surpreme Court Judgement) för att skapa en större likformighet i Indien. Detta var ett fantastiskt grundarbete som gjordes efter påtryckningar från barnrättsorganisationerna i Indien, bland dem Asha Sadan. Indien hade vid denna tid ingen adoptionslag, endast en vårdnadshavarlag från 1894 som tillämpades.  

Bombay(numera Mumbai)fungeradetill stor delsom modellförSupremeCourtsJudgement.Damerna påAshaSadanbidrogliksom andra organisationer.Det medförde inga större förändringar i Bombayjämfört med på andra håll i Indien. 

Övriga Indien blevsakta bättre, dels tiden och dels försvannen del av oron hos beslutsfattare. Gradvisblev detmindre ifrågasättande av internationell adoption som företeelse.  

1984blevAshaSadansnya ChildCare  Unitklar.FFIA gjorde insamlingar och hjälpte till med pengartillsammans med andra organisationer, både Indiska och utländska.Det blev väldigt fint när det var nytt och förhållandena för barnen blev märkbart bättre. 

Senare under 80-talet bildas CARA, en centralorganisation i Delhi för internationella adoptioner, vilket medförde ytterligare uppstyrning. Kvotering för inhemska adoptioner adoptioner infördes vilket får effekten att alla barnrättsorganisationer som vill arbeta med internationell adoption även måste ta sig an uppgiften att finna indiska adoptivhem.  

1992 servi för första gången en film på TV i Indien som handlar om att öppet adoptera ett barn.Indiska adoptivfamiljeorganisationer bildas. Över hälften av barnen adopterassnart i Indien. Oftastvar det deallra minsta, fullt friska barnen, till en början mest pojkar.  

I början av 90-talet började sökandeantalet i Sverigeminska.Svenska familjer fick fler valmöjligheter. Detta fick konsekvenserförAshaSadan, som hade mycket högt ställa krav på familjer som ville adoptera. Barnen för utlandsadoption frånAshaSadanblev samtidigt äldre.De svenska familjerna väljeroftare kontakter där de fortfarande kan få adoptera mindre barn. 

AshaSadanutsågsavSocialminiseriet i mitten av 90-talettill bästa barnhemmet i Indien. 

Mrs. Aga arbetadefortfarande förAshaSadan.1999är hon engagerad i de äldreflickorna. Hon tycker det är det mest angelägna arbete de harvid denna  tidpunkten. Det fungerar bra med adoptionerna och hon vet att det blir bra för de allra flesta av demsom får adoptivfamiljer. Men det är mycket svårare med de äldre flickorna. Det är stora problem för dem med arbete, utbildning och anpassning i samhället.Något år senare går Mrs. Aga i pension.  

I juni2003ratificeradeIndien Haagkonventionen,som trädde i kraft 3 månader senare. 

FFIA förmedlade drygt 80 barn frånAshaSadangenom åren. Omkring50 av dessa barn är idag (2014) över30 år.Från 2000 - 2005 kom något enstaka barn varje år men därefter harAshaSadan endast förmedlat några enstaka svårplacerade barn till utlandet, dock inte till Sverige.