Historik

Vietnam fick en ny adoptionslag 2003 och året efter undertecknades ett avtal mellan Sverige och Vietnam rörande adoptionsverksamheten. Samma år beviljades FFIA auktorisation av den vietnamesiska adoptionsmyndigheten (DIA) att verka i landet. FFIA arbetade främst i två provinser i södra Vietnam, men hade licens att arbeta även i ett antal provinser i norra Vietnam.

FFIA hade ett kontor och anställd personal i Hanoi som hjälpte till med genomförandet av adoptionen.

De barn - flickor och pojkar - som adopterades från Vietnam fanns på barnhem, vilka kallas för sociala centra. Dessa sociala center är ofta en blandning av både hem för handikappade barn och för barn utan föräldrar. På en del ställen fungerar de även som ålderdomshem eller som internatskolor för dövstumma barn.  Den vanligaste orsaken till att barn övergavs var att modern var ung och ensamstående och saknade möjlighet att ta hand om sitt barn, men det fanns också barn övergivna av andra anledningar.

Adoptionerna i Vietnam skedde i samarbete mellan den centrala adoptionsmyndigheten och myndigheterna på provinsnivå. Det formella adoptionsbeslutet fattades i provinsen medan centralmyndigheten hade i uppdrag att fungera som kontrollinstans.

Det var Folkkommittén (Peoples Committee) i provinsen som beslutade i varje adoptionsärende. Innan beslut skall Justitiedepartementet i provinsen ha gjort en utredning om barnets bakgrund, giltigheten av övergivandet och andra relevanta frågor som ligger till grund för adoptionsbeslutet.

Provinsfördelning Vietnam

Bild