Stipendier och bidrag

Föreskrifter för stiftelsens stipendium för återresor samt bidrag för rotsökning.           

Generellt

Stipendium för återresor till ursprungsland och bidrag för rotsökning skall i första hand ges till personer som är adopterade genom Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA och i andra hand till andra internationellt adopterade i Sverige.

 • Beslut om stipendium och bidrag fattas två gånger/år.
 • Sista ansökningsdag för första tillfället är 31 mars
 • Sista ansöknings dag för andra tillfället är 30 september
 • Ansökningsportalen öppnar ca sex veckor före vardera ansökningsdag.

Stipendium -återresor

 • Adopterade över 18 år ska ansöka själva.
 • För adopterade i ålder 10-18 år görs ansökan av förälder. Yngre barn kan inte ansöka.
 • Stipendium kan sökas innan avresa men utbetalning sker först efter att stiftelsen fattat beslut och erforderliga underlag inkommit. Beviljad ansökan kan kompletteras med kvitton eller andra verifikationer inom 12 månader. Giltiga verifikationer är t ex betald faktura och boarding card för flyg, hotellräkninger o dyl. 
 • Alla ansökningar ska vara enskilda, dvs det går inte att göra ansökan i grupp.
 • Stiftelsen beslutar om stipendiets storlek i varje enskilt fall. Maximalt stipendiebelopp är ett halvt prisbasbelopp.
 • Sökande skall styrka att hen är internationellt adopterad. Det skall framgå från vilken adoptionskontakt i utlandet, barnhem/institution den adopterade kommer. Detta kan ske med hjälp av adoptionshandlingar, intyg från förmedlande adoptionsorganisation, adoptionsbeslut från Tingsrätt alt. Konformitetsintyg från adoptionsmyndighet. Även kopia av pass ska bifogas.
 • Man kan ansöka om stipendium maximalt 2 ggr. Andra gången kan ansökan tidigast ske 3 år efter föregående återresas avresedatum.

Bidrag för DNA-sökning

 • Adopterad som fyller minst 18 år under det år ansökan gäller, är berättigad att söka bidrag.
 • Rotsökningsbidraget avser att täcka kostnader för registrering i DNA-register.
 • Maximalt kan 5000 SEK beviljas per adopterad.
 • Kostnader för vilka bidraget söks ska styrkas med kvitto samt kostnadsspecifikation.