Bistånd

Sedan FFIA bildades 1980 var biståndsarbetet en viktig del av medlemsverksamheten. Det har varit ett sätt att upprätthålla en levande, meningsfull kontakt och ett ömsesidigt utbyte med de länder som FFIA:s adoptivbarn kommit ifrån. Vi vet att många barn blir kvar på barnhemmen. Vi vet att de handikappade övergivna barnen är oerhört utsatta. Många adoptivfamiljer har velat bidra till att öka möjligheterna för dessa barn att utvecklas och bli delaktiga i samhället på samma sätt som alla andra trots att de har ett funktionshinder. Genom åren har många sådana projekt genomförts.

De insamlingsprojekt som FFIA under senare år har bedrivit avvecklades succesivt under 2018 och 2019. Några av de tidigare insamlingsprojekten är överförda till föreningen Barn på Jorden och den som önskar ge bidrag kan läsa vidare på deras hemsida.Vid årsmötet 2017 beslöts att avsätta delar av FFIA:s fonderade medel till några projekt i barnens ursprungsländer (Se "Nya projekt").

Tara
FFIA:s tre vägledande mål med biståndsverksamheten:

  • Prioritera biståndsprojekt som håller en kvalitativ hög standard i de länder där FFIA verkat.
  • Fokusera på utsatta barn som inte kan komma ifråga för adoption och på barns rättigheter enligt barnkonventionen.
  • Förvalta biståndsverksamhet på ett sätt som tillfredställer medlemmarna och som bidrar till att öka engagemanget inom föreningen i frågor som rör barns rättigheter. .

Tidigare och löpande projekt

Indien 

Kina

Sri Lanka