Ändrade regler för stipendium och bidrag

Nu höjer vi maxbeloppet för vårt återresestipendium till 20000 kronor! Vi slopar även den nedre åldersgränsen som tidigare var 12 år. Myndiga adopterade ansöker förstås på egen hand medan adopterade under 18 år ansöker genom sina föräldrar.
Vi utökar dessutom terapibidraget så att det nu kan sökas 2 gånger/adopterad.
Observera att våra stipendium och bidrag bara kan tilldelas personer vars adoptioner förmedlats av FFIA. Ett krav är också att den sökande är medlem i FFIA det år som ansökan avser (adopterade under 18 år omfattas av familjemedlemskap och det är alltså föräldrarna som ska vara medlemmar i de fallen).
Vi välkomnar fler ansökningar.