Information om avveckling

Beslut att avveckla förmedlingen

Föreningsstämman har den 12/10 2013 beslutat att avveckla FFIA:s förmedlingsverksamhet under 2014. Vi kommer under veckorna som kommer att informera mer om beslutet och vad det mer konkret innebär för var och en. Till en början blir det allmän information via webb samt ett medlemsutskick och därefter mer individuellt. Ni är också varmt välkomna att höra av er till oss via adoption@ffia.se eller på 031-704 60 80.

Vad kommer beslutet att innebära och hur berörs våra medlemmar?
Vi kan enligt lag (LIA 8 §) inte neka till att förmedla ansökningar så länge vi har auktorisation. Nuvarande landauktorisationer gäller t.o.m. 2013. Våra rekommendationer är därför att familjer som ännu inte påbörjat ansökan via FFIA ansöker i annan organisation. När FFIA inför år 2014 enbart ansöker om begränsade landauktorisationer innebär detta i praktiken att vi kommer att handlägga och avsluta pågående ärenden inom planerad avvecklingstid. Vi kommer inte att påbörja nya ärenden och vi har för avsikt att hantera familjernas ansökningar metodiskt  men skyndsamt så snart vi får information och svar från våra samarbetsländer om hur de önskar att detta hanteras.

Enligt  lagen om internationell adoptionsförmedling skall en auktoriserad sammanslutning ha ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. FFIA uppfyller detta krav och har ekonomiska medel att slutföra samtliga pågående adoptioner samt att avveckla verksamheten. Information om ekonomi och handläggning kommer att lämnas såväl allmänt som enskilt utifrån varje ärende och när beslut är fattade. 

För er med barnbesked
Vi har för avsikt att slutföra ärenden där man fått barnbesked. Det berör en handfull familjer och det ser lite olika ut med tidsperspektivet beroende på vilket land och samarbetskontakt barnbeskedet kommer ifrån.

För er med ansökan i landet
Det här berör ca 50 familjer. Vi har inlett förhandlingar med andra svenska organisationer för att möjliggöra att er adoption kan slutföras hos dem. Övriga organisationer har ställt sig positiva till att ta över FFIA:s familjers ansökningshandlingar. Vi har nu kontaktat våra samarbetskontakter och myndigheter för att informera dem och förhöra oss om hur de vill att vi går vidare med familjernas ansökningar. Vi kommer också att resa till några av länderna för att på plats diskutera en bästa lösning. Det är flera organisationer som har auktorisation och samarbete i FFIA:s länder. Vi återkommer allt eftersom vi får svar.

För er som håller på att sammanställa ansökan
Även här berörs en handfull familjer och vi har ambitionen att sända er ansökan som planerat för att därefter lämna över ärendet till annan organisation. Om ni önskar och har möjlighet att påbörja en ansökan via annan organisation kan ni avbryta ert ärende hos FFIA utan kostnad.

För sökande som ännu inte påbörjat ansökan
Våra rekommendationer är att ni väljer att ansöka via en annan organisation. FFIA:s styrelse har beslutat att återbetala sökande och medlemsavgifter för år 2013 till de som är sökande hos FFIA men som inte påbörjat en ansökan och som begär detta. Ni kan sända namn samt bank och kontouppgifter till adoption@ffia.se för återbetalning, ange om det avser både sökande- och medlemsavgift 2013 (2000 kr) eller enbart sökandeavgift (1600 kr). Ni kan också välja att avstå helt från återbetalning alternativt stanna kvar enbart  som medlem t.v. för att stödja adopterade, adoptivfamiljer, bistånd under föreningens ombildningsfas.

Vad händer med vår turordning när vi går över till en annan organisation?
Turordningsdatum kan inte överföras från en organisation till en annan enligt 8§ i LIA (Lagen om internationell adoptionsförmedling). Flera andra adoptionsorganisationer har dock samma länder som FFIA och i flera fall har de precis som vi ingen kö på dessa kontakter/ länder. Ring och hör med dem vad de kan erbjuda er.

För medlemmar och adopterade
Föreningen kommer att existera även fortsättningsvis som bistånd- och medlemsförening. Ert medlemskap för 2013 gäller även för 2014. MIA blir i framtiden ansvarig för FFIA:s arkiverade adoptionshandlingar. Vad gäller uppföljnings-rapportering kommer vi att återkomma kring detta.