Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte 16/5 -2019, kl 18.00.
Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 3tr, Göteborg. 

Dagordning
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av styrelseordförande
7. Val av styrelseledamöter
8. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
9. Val av valberedning (1 år)
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Arvodering och ersättning till styrelseledamöter
12. Eventuella motioner
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

För er som inte kommer med bil kan man åka spårvagn nr 13 eller 7 från Drottningtorget eller buss 16 från hållplats Nordstan. Stig av vid hållplats Chalmers. Därifrån får man ta en promenad på 7-10 minuter. Man kan också åka buss 55 från t.ex Lilla Bommen eller Brunnsparken. Åk till ändhållplatsen "Sven Hultins plats" och promenaden blir då bara ett par minuter lång.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 18/5 2018 sänd till info@ffia.se.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25/4 2019.

Välkomna!

Styrelsen genom Eva-Lena Bergquist Ordförande